Proiectul este co-finanțat prin  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Image Alt

Activități

  /  Activități

A.0 Managementul proiectului

A.0.1 Managementul, monitorizarea, coordonarea și evaluarea proiectului

A.0.2 Managementul financiar-contabil al proiectului

A.0.3 Derularea serviciilor de achiziții

A.0.4 Derularea activităților de audit

A1 Informare și publicitate

A.1.1 Realizarea și actualizarea site-ului web al proiectului și elaborarea periodică de informări de progres în cadrul proiectului

A1.2 Organizarea și derularea conferințelor de lansare și încheiere a proiectului

A1.3 Realizarea și tipărirea unei broșuri cu privire la rezultatele proiectului și ale impactului măsurilor integrate adresate beneficiarilor, alte evenimente mass-media

A.2. Pregătirea derulării Programelor de „Școală după școală (SDS)” și „A doua șansă (ADS)”

A.2.1. Amenajarea unităților școlare cu echipamente specifice, pentru derularea programelor integrate

A.2.2 Selectarea experților în educație pentru programul SDS și ADS; organizarea și gestionarea echipelor de experți în educație pe tematici educaționale

A.2.3 Evaluarea inițială, analiza categoriilor de grupuri țintă participante la program și realizarea grupelor de lucru

A.3. Dezvoltarea de instrumente/ resurse educaționale și acordarea de sprijin material pentru prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii

A.3.1 Planificare curriculară, dezvoltare de conținuturi de învățare suport; elaborarea resurselor locale de învățare, a instrumentelor de lucru pentru consiliere părinți și beneficiari programe SDS și ADS

A.3.2. Realizarea metodologiei de acordare a burselor de studii, a sprijinului material; acordare de subvenții, gustare, pachete educaționale

A.4. Organizarea și derularea componentei ADS a Programului

A.4.1. Activități de instruire pe module de studii ADS și activități suplimentare de sprijin pentru cursanți

A4.2. Furnizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională a cursanților

A.4.3. Activități de evaluare inițială și continuă a beneficiarilor, certificarea absolvenților pe module și nivele de studii finalizate

A.4.4. Monitorizarea componentei ADS din proiect

A.5. Organizarea și derularea componentei SDS a Programului

A.5.1. Activități educative suport de tip SDS: de sprijin în realizarea educației timpurii/școlare, și de formare a competențelor cheie

A.5.2. Furnizarea serviciilor de consiliere și orientare școlară adresate copiilor/elevilor, precum și părinților/tutorilor elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii

A.5.3. Asigurarea tranziției între cicluri de școlaritate următoare (primar și gimnazial) pentru elevi din grupul țintă

A.5.4. Evaluarea progreselor școlare ale elevilor; monitorizarea și retenția grupului țintă

A.5.5. Monitorizarea componentei SDS din proiect

A.6 Dezvoltarea capacității profesionale a personalului didactic/managerial

A.6.1. Stabilirea nevoilor specifice de formare pe tipuri de expertiză și organizarea pe grupe de cursanți pentru curs și ateliere de formare

A.6.2. Dezvoltarea cursului de formare și acreditarea MENCS

A.6.3. Derularea cursului de formare acreditat

A.6.4. Activități de mentorat și ateliere tematice de dezvoltare a competențelor transversale în rețeaua de sprijin profesional din proiect

A.6.5. Monitorizarea formării, evaluarea și certificarea cursanților

A.7 Susținerea dezvoltării parteneriatului de tipul școală-comunitate în mediul real și virtual și realizarea de activități educaționale integrate, în parteneriat, pentru susținerea reintegrării în educație/o profesie mai bună a celor care au părăsit timpuriu școala

A.7.1. Realizarea și funcționarea unei rețele de comunicare eficientă școală-comunitate în procesul de combatere a părăsirii timpurii a școlii; Încheierea de parteneriate sustenabile cu ISJ Vrancea și primăriile din cele 3 comunități rurale

A.7.2. Promovarea progreselor cursanților în scopul facilitării integrării sociale a acestora în urma consilierii și a finalizării studiilor obligatorii în cadrul proiectului

Măsuri de prevenire

Măsurile de prevenire au scopul de a reduce riscul de părăsire timpurie a școlii înainte de debutul eventualelor probleme. Astfel de măsuri optimizează oferta de educație și formare profesională, pentru a sprijini elevul în obținerea unor rezultate școlare mai bune și pentru a înlătura obstacolele din calea succesului educațional. Acest tip de măsuri au scopul de a stabili o bază solidă, timpurie, care permite elevilor dezvoltarea potențialului propriu și creează oportunități pentru o mai bună integrare școlară.

Măsuri de intervenție

Măsurile de intervenție au scopul de a elimina incidența fenomenului de părăsire timpurie a școlii, prin îmbunătățirea calității educației și a formării profesionale, la nivelul instituțiilor de învățământ, prin acordarea de sprijin specific elevilor sau grupurilor de elevi aflați în risc de părăsire timpurie a școlii, ca urmare a semnalelor de avertizare timpurie primite.

Măsuri de compensare

Măsurile de compensare au scopul de a sprijini reintegrarea în sistemul de educație și formarea persoanelor care au părăsit prematur școala și dobândirea calificărilor necesare accesului pe piața muncii.
Sari la conținut