Proiectul este co-finanțat prin  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Image Alt

Despre proiect

  /  Despre proiect

Scopul proiectului

Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor și abilităților pentru 940 copii/elevi/cursanți din mediul rural defavorizat (din care 40% rromă) în vederea facilitării inserției acestora pe o piață a muncii flexibilă și incluzivă, prin reducerea fenomenului de părăsire a școlii și asigurarea accesului egal la educație, inclusiv prin dezvoltarea capacității profesionale pentru minim 260 personal didactic/ managerial/auxiliar.

Detalii proiect

Valoarea totală eligibilă este 9.294.152,32 lei, din care finanțare nerambursabilă din FSE și bugetul național 9.108.269,17 lei și co-finanțare 185.883,15 lei.

Data de începere: 25.04.2018

Perioada de implementare: 25.04.2018-24.04.2021

Obiectivele specifice ale proiectului

OS 1 – creșterea accesului la educație pentru 200 cursanți din mediul rural defavorizat, inclusiv de etnie romă, care nu au absolvit învățământul obligatoriu (primar și/sau gimnazial) prin furnizarea programului A doua șansă, dar și a unui pachet de servicii integrate de orientare și consiliere și subvenții.
OS 2 – susținerea accesului egal la educație incluzivă și formarea de competențe cheie pentru un număr de 740 de elevi din clasele V-VIII aflați în situație de risc de părăsire timpurie a sistemului educațional din comunele Vidra, Vulturu și Tîmboești, prin furnizarea programului SDS prin pachet de servicii integrate de mentorat, orientare și consiliere, suport educațional suplimentar și subvenții.
OS 3 – Îmbunătățirea competențelor și abilităților sociale ale celor 940 de copii preșcolari/elevi/cursanți și părinții/ tutorii acestora în scopul integrării sociale și profesionale prin activități suport de consiliere/orientare;
OS 4 – Creșterea calității educației și formării la nivelul școlilor din mediul rural defavorizat din jud. Vrancea prin activități de formare specifică pentru minim 260 personal didactic/managerial/auxiliar implicat în dezvoltarea și implementarea programelor de educație de SDS și ADS;
OS 5 – Diminuarea discrepanțelor de abordare curriculară în anii de trecere dintre ciclurile de școlaritate primar și gimnazial prin implementarea de măsuri de educație adecvate nevoilor de tranziție școlară ale copiilor/elevilor din grupul țintă al proiectului.

Grupul țintă

Antepreșcolari cu vârsta 2-3 ani: 60 (copii din mediul rural; copii de etnie romă)
Preșcolari cu vârsta între 3-5 ani: 200 (copii din mediul rural;copii de etnie romă)
Elevi: 480 (elevi cu risc de părăsire a sistemului educațional; aparținând grupurilor dezavantajate; din mediul rural; cu dizabilități; etc.)
Părinți ai copiilor/elevilor: 50
Persoane care au abandonat învățământul obligatoriu: 200 ( persoane care nu mai frecventează școala și au cel puțin 4 ani în plus față de vârsta specifică ultimei clase absolvită)
Cadre didactice: 260 (personalul care lucrează cu elevi care prezintă risc de părăsire a sistemului școlar sau cursanti din programe ADS și personalul managerial al școlilor din cadrul parteneriatului).

Sari la conținut